Аканто Плюс

1 080.63 грн. Ціна з ПДВ за 1л./1кг.
  • Виробник: DuPont
  • Наявність: На складі

Опис


ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ СТАЄ ДОСЯЖНИМ
 

Діюча речовина:  пікоксістробін – 200 г/л, ципроконазол – 80 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Упаковка: 5 л

 

Переваги:

- Від­по­ві­дає най­ви­щим вимо­гам ­щодо фун­гі­цид­но­го захи­сту ­в інтен­сив­них тех­но­ло­гіях виро­щу­ван­ня проти хвороб сої, зер­но­вих, соняш­ни­ку, кукурудзи, ріпа­ку ­та цук­ро­во­го буря­ку

- Мак­си­мі­зує вро­жай­ність ­та покра­щує показ­ни­ки яко­сті вро­жаю ­за раху­нок захи­сної ­дії ­та вира­же­но­го фізіо­ло­гіч­но­го ефек­ту

- Забез­пе­чує здо­ро­вий ­ріст ­і розви­ток куль­ту­ри,  змен­шує чут­ли­вість куль­ту­ри до стре­со­вих фак­то­рів